Producent Minibusów i Autobusów Zabudowy Busów i Autobusów | Polster

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Jana Styki 16, tel.: +48 67 352 07 60, e-mail: biuro@polster.pl, NIP: 7640009195. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, współpracownicy administratora, organy publiczne oraz inne podmioty związane z wykonaniem umowy. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nią związanych. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, a także podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w ramach zleconych usług, w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z zawartymi umowami. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo do usunięcia danych, d) prawo ograniczenia przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo nam swoich danych, możemy odmówić żądanych działań, w tym nie zawrzeć umowy. Dane nie służą do profilowania klienta ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.